FVBUSICOULOUR11
Královská Horní Lužice. Panovnická reprezentace – mechanismy vlády – symbolická komunikace 1319–1635 (2018–2020). PDF Tisk Email
Úterý, 18 Ledna 2022 20:39

GAČR č. 17–01205S

Hlavní řešitel: Doc. PhDr. Mlada Holá, PhD.

Záměr projektu:

Česká koruna patří k těm státním útvarům, které vznikly na základech středověkých státoprávních vazeb mezi panovníkem centrální země, v daném případě českým králem, a jiným svébytným regionem. Úloha panovníka jako v podstatě jediného relevantního reprezentanta vzniklého celku zůstala zachována i v raném novověku, protože se nevytvořila žádná adekvátní stavovská instituce, která by reprezentovala tento poměrně volný svazek zemí, pro nějž se v poslední době prosazuje pojem konglomerátní stát. Proto je důležité sledovat mechanismy konkrétního vykonávání vlády, k nimž patřila jak linie královské správy, tak rozmanité formy reprezentace panovníka. Pro svůj výzkum jsme zvolili Horní Lužici, pro niž tato problematika nebyla dosud komplexně zpracována. Projekt se přitom zaměří na celé období, kdy byla spojena s Českou korunou. Vycházet budeme z písemných i hmotných pramenů a zohledníme i historiografickou tradici, jež je v hornolužických městech pro raný novověk neobyčejně bohatá.

Cíle projektu:

1) Zhodnocení dosavadního stavu bádání.

2) Interdisciplinární výzkum forem panovnické reprezentace a mechanismů vlády v Horní Lužici ve středoevropském kontextu.

3) Usporádání mezinárodního kolokvia.

4) Vydání dílčích studií i závěrečné monografie.

Hlavní badatelský tým:

Doc. PhDr. Mlada Holá, PhD.

Prof. PhDr. Lenka Bobková CSc.

Mgr. Tomáš Velička, Ph.D.

Mgr. Marius Winzeler, Ph.D.

PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.

další členové:

PhDr. Petr Hrachovec, Ph.D.

Mgr. Jana Hubková, Ph.D.

Prof. Heinz-Dieter Heimann

 
© 2024 Corona Regni Bohemiae. Všechna práva vyhrazena.