FVBUSICOULOUR11
Česká koruna v představách českých stavů na prahu raného novověku (2020-2023).

Česká koruna v představách českých stavů na prahu raného novověku.

GAČR 20-08698S

Záměr projektu

Politická emancipace českých stavů gradovala na přelomu 15. a 16. století. Stavy nově vymezily své postavení vůči králi, stavěly se do role ochránce zemských práv i celistvosti České koruny. Mezi nástroji stavovské reprezentace hrála důležitou roli historicko-právní argumentace, k níž lze přeřadit i soupis listin uložených v korunním archivu, který nechaly české stavy sepsat a předložily jej králi (1501). Soupis zvaný Registrum deseti truhlic tvoří česky psané regesty dokumentů a dedikační předmluva. Okolnosti vzniku soupisu (souběžně s prací na zemském zákoníku, složení komise k jeho sestavení), jeho překlad do němčiny i řada opisů dokládají, že mu stavy přikládaly velký význam. Paradoxně však tento dokument dosud nepřitáhl systematickou pozornost historiků. Projekt se k Registru vrací, zařazuje ho do souvislostí s politickým programem českých stavů v kontextu s vývojem zemského stavovství uvnitř Koruny a s přesahem do sousedních zemí. Plánované ediční zpřístupnění Registra má význam nejen pro historiky, ale i pro právní historiky a jazykovědce, bohemisty a germanisty.

Cíle projektu:

 1. Edice české a německé redakce Registra deseti truhlic.
 2. Mezinárodní workshop ke stavovské problematice. Program
 3. Publikování kolektivní monografie k problematice stavovství v zemích České koruny v pozdním středověku.
 4. Publikování časopiseckých studií.

Badatelský tým

 • Prof.PhDr. Lenka Bobková CSc.
 • Doc. PhDr. Mlada Holá, PhD.
 • Doc. PhDr. Martin Čapský, PhD
 • Mgr. Tomáš Velička, Ph.D.

další členové:

 • PhDr. Renáta Modráková
 • Mgr. Jana Nešněrová
 • Mgr. Tereza Hejdová
 • PhDr. Lenka Vodrážková, PhD.
 • Mgr. Dalibor Janiš, PhD.
 • Doc. JUDr. Marek Starý, PhD.
 • Prof. Dr. Klaus Neitmann
 • Kai Wenzel, M. A.

studenti:

 • Mgr. Tereza Dufková
 • Mgr. Stanislav Ulman
 • Bc. Kristýna Ansorgová
 
© 2024 Corona Regni Bohemiae. Všechna práva vyhrazena.